من جلوی سینما با یک بستنی در دستم ایستاده ام

Ich stehe vor dem Kino mit einem Eis an meiner Hand.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما