من خودکار آبی تو را نیاز دارم

Ich brauche deinen blauen Kuli.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما