من خیلی آلمانی یاد نمی گیرم با این وجود خوب صحبت می کنم

Ich lerne nicht so viel Deutsch. Trotzdem spreche ich gut.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما