من در مورد آدرس سوال می کنم

Nach etwas(D) fragen در مورد چیزی سوال پرسیدن

Ich frage nach der Adresse.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما