من دوشنبه می آیم.

Ich komme am Montag.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما