من دیدم که تو یک گیتار داشتی

Ich habe gesehen, dass du eine Gitarre hattest


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما