من دیروز برای خرید تلفن همراه بیرون رفتم

Ich bin gestern rausgegangen, um ein Handy zu kaufen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما