من دیروز فهمیدم که او مریض است

ich habe gestern verstanden, dass er krank ist


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما