من روی یک پروژه جدید کار می کنم.

Ich arbeite an einem neuen Projekt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما