من سی و هفت سال سن دارم اما زن من سی و پنج سال سن دارد

Ich bin siebenunddreißig Jahre alt aber meine Frua ist fünfunddreißig Jahre alt


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما