من فکرمیکنم تابستان است به خاطر همین بچه ها دوچرخه سواری میکنند.

Iche denke, es ist Sommer ,deshalb fahren die Kinder Fahrad.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما