من مریض هستم، به خاطر همین اجازه ندارم شراب بنوشم.

Ich bin krank, deshalb darf ich keinen Wein trinken.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما