من میتوانستم یک ماشین بخرم.

Ich konnte ein Auto kaufen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما