من میخواهم یه چیزی بخورم.

Ich möchte etwas essen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما