من میرم سرکار بدون اینکه چیزی بخورم

Ich gehe zur Arbeit ohne etwas zu essen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما