من می خواهم یک کامپیوتر بخرم تا برادرم هم بتواند بازی کند.

Ich möchte einen Computer kaufen, damit mein Bruder spielen kann.