من نمیخواستم امروز بیرون بروم

Ich wollte heute nicht (r)ausgehen


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما