من همه موضاعات را به آنها توضیح میدهم بدون اینکه مشکلی داشته باشیم

Ich erzähle ihnen alle Themen, ohne dass wir Probleme haben.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما