من وقتی در خانه هستم، تلویزیون می بینم

Wenn ich zu Hause bin, sehe ich fern.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما