من که بچه ندارم

Ich habe keine Kinder dich !


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما