من یک برادر دارم، اسم او ایمان است

Ich habe einen Bruder. Er heiBt Iman.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما