من یک بچه 3 ساله دارم.

Ich habe ein 3 jähriges kind.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما