من یک دانشجو هستم.

Ich bin ein Student.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما