من یک دوربین احتیاج داشتم به خاطر همین یک دوربین خریدم.

Ich habe eine Kamera gebraucht, deshalb habe ich eine Kamera gekauft.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما