من ۳۵ سال دارم.

Ich bin fünfunddreißig Jahre alt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما