موسیقی شنیده شده زیبا بود

Der gehörte Musik war sehr schön