موسیقی شنیده شده زیبا بود

Die gehörte Musik war sehr schön.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما