میترسم هواپیما سوار بشم

Ich habe Angst ins Flugzeug einzusteigen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما