میزی که روی آن یک کیف است، قهوه ای است.

Der Tisch, auf dem eine Tasche liegt, ist braun.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما