می توانی آن چاقو را با خودت بیاوری؟

Kannst du das Messer mitbringen?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما