می دانستم که آنها یا پیروز خواهند شد یا بازی خوبی خواهند داشت

Ich habe gewusst , dass sie entweder gewinnen oder spielen gut


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما