نمایش تعداد جمله های موجود اضافه شد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما