واقعا نمیدونی که من بچه ای ندارم؟

Weißt du wirklich nicht, dass ich keine Kinder habe?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما