وقتی این ماشین را خریدم نوزده ساله بودم.

Ich habe dieses Auto gekauft, als ich 19 Jahre alt war.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما