وقتی که بچه ها خسته می می شوند،به خانه میروند.

Wenn die Kinder müde werden ,gehen sie nach Hause.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما