وقتی 2 نفر ازدواج می خواهند بکنند، یک جشن می گیرند و این جشن عروسی نام دارد

wenn 2 Personen heiraten möchten, feiern ein Fest .
dieses Fest heißt Hochzeit


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما