پانزده جمله کنیوکتیو 2 در همه زمان ها


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما