پدرم یک برادر دارد. او متاهل است

Mein ؤater hat ein إruder. Er ist verheiratet.