پدر داستان خانواده را برای بچه ها تعریف میکند.

sagen گفتن

erzählen تعریف کردن

Der Vater erzählt den Kindern(D) die Familiengeschichte(A).