پدر داستان خانوادگی را برای بچه ها تعریف میکند.

Der Vater erzählt den Kindern(D) die Familiengeschichte(A).

sagen گفتن

erzählen تعریف کردن


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما