پدر من یک خواهر دارد، آنها در ایران زندگی می کنند

Mein Vater hat eine Schwester, sie leben im Iran


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما