پرداختی 150.000 ت / 22 مهر 1399


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما