پلیس به همه دستور داد که در خانه بمانند.

Die Polizei befahl allem zu Hause zu bleiben.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما