چراغ راهنمایی سبز است، بنابراین من اجازه دارم برانم

Die Ampel ist grün, deshalb darf ich fahren