چرا از من تشکر می کنی؟

Warum dankst du mir?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما