چرا نمی خواهی امروز کار بکنی؟

Warum möchtest du heute nicht arbeiten?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما