چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

✅تشکیل کلاس

تاریخ
?منفی 0 ساعت 45 دقیقه
??منفی ۰
Für nächste Sitzung:
جلسه بعد
تعریف داستان درس 13


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما