چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

✅تشکیل کلاس

تاریخ
🔻منفی 0 ساعت 45 دقیقه
🔻🚙منفی ۰
Für nächste Sitzung:
جلسه بعد
تعریف داستان درس 13