کارکنان پول بیشتری مطالبه می‌کنند.

Die Arbeitnehmer fordern mehr Geld.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما