کجا بودی تا الان؟

Wo warst du denn schon?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما