کرونا چیز های زیادی را در زندگی تغییر داد.

Corona hat viele Sachen im Leben geändert.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما