کلمات پرسشی ، مالکیت ،، ده جمله با پرفکت


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما