گودرزی 5ش 29 آبان ۱۳۹۹

✅تشکیل کلاس

?منفی 64 دقیقه
??منفی ۰


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما